TIẾNG ANH THIẾU NHI

 , 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC ANH VĂN THIẾU NHI:

Trung tâm tin học – ngoại ngữ Phương Nam hiện đã cập nhật chương trình dạy học mới nhất cho các bé học viên từ 6 đến 12 tuổi.

Với các bé, việc học tiếng Anh sẽ sống động hơn với chương trình học Family and Friends Special Edition từ lớp 1 đến lớp 5 (do Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp với NXB ĐH Oxford và NXB Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn, chỉnh lí dựa trên bộ sách Family and Friends.), STARTERS, MOVERS, FLYERS của trường ĐH Cambridge biên soạn. 
Với những tranh ảnh minh họa đầy màu sắc, bài học theo logic rõ ràng, những câu nói gần gũi nhất với cuộc sống, các bé có thể cảm thụ, nói và hiểu những từ, câu nói tiếng Anh đơn giản. Những trò chơi vui vẻ cùng với những bài luyện tập nhẹ nhàng xuyên suốt khóa học sẽ vừa dạy vừa ôn lại cho bé những kiến thức cơ bản cần thiết trong tiếng Anh.

Vào thứ Bảy và Chủ Nhật, với 90 phút/tiết dạy, trung tâm sẽ hướng dẫn các bé học theo chương trình trong sách Cambridge, kết hợp với những trò chơi khiến các bé có thể nhớ các từ lâu hơn, và luyện phát âm với bé để bé có thể phát triển kỹ năng nói và nghe của mình.

Khóa học có thể luyện cho bé đầy đủ 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc và Viết.

Đây là khung chương trình trong vòng 3 tháng (Starters), cung cấp cho bé những kiến thức căn bản nhất về tiếng Anh, mời quý phụ huynh tham khảo.

Week

Unit

Lesson

Objectives

Grammar practice

1

1

Say Hello!

Letters of the alphabet.

Vocabulary: goat, duck, cat, dog, snake, frog, sheep, fish, spider.

   Questions, this/these

2

Numbers, Numbers, Numbers.

Answer questions “How many…?”

Count from 1 to 20.

   Questions, there is/are,      present simple, prepositions,  possessives

2

3

What’s your name?

Recognize and write the following names: Alex, Ben, Bill, Tom, Tony, etc.

How do you spell that?

Possessive adjectives: her, his, its

 To be, questions.

4

Red, blue and yellow

Saying colours.

Vocabulary: black, blue, brown, bird, tree, paint, etc.

What colour is your …?

What colour are your ….?

   Questions, there is/are,    prepositions, present  continuous, to be, this/that

3

5

Answering questions

Recognize and understand orders.

Vocabulary: cross, box, example, line, question, sentence, answer, put, tick, etc.

Imperatives, there is/are, have got, present continuous, prepositions.

6

Animals and aliens

Know parts of body and face in English.

Vocabulary: arm, body, ear, eye, face, foot, hair, hand, big, long, small, etc.

This/that, pronouns, possessives

4

7

Look, listen, smile, draw

Learn more vocabulary about face, body, and some actions.

Vocabulary: computer, keyboard, monkey, listen, look. Sit, smile, throw the dice, etc.

Plurals, possessives, have got, present simple, can.

8

In my clothes cupboard

Preposition: on.

Kinds of clothes.

Vocabulary: bag, dress, hat, jacket, shirt, chair, lamp, favourite, new, etc.

  Plurals, this/these,  questions, present simple and  continuous, there is/are

5

9

Funny monsters

Vocabulary: flower, wall, have got, hold, learn about, like, love, read, beautiful, happy, sad, really, very, etc.

  Have got, present  continuous, questions

10

Our families

Members of a family.

Possessive adjectives: our, their.

Preposition: with.

Vocabulary: brother, cousin, dad, father, grandfather, mother, flat, garden, live, etc.

  Questions, pronouns, present  simple, have got, this/these

6

11

Whose is it?

Learn about possession: his, hers, theirs, mine, and yours.

Vocabulary: balloon, beach ball, camera, clock, drawing, etc.

Question: Whose is this?

Expressions: Pardon? Sorry?

 Possessives, questions and  short answers, prepositions,  have got

12

Who’s got the red balloon?

Family and friends, the home, colours

Vocabulary: baby, best friend, boy, children, girl, man, men, people, person, etc.

Expressions: good! Great! Ok!

  Have got, plurals, questions  with present simple and  continuous, conjunctions

7

Test

13

Who can do this?

Sports and leisure

Vocabulary: can, catch fish, fly, jump, play tennis, ride a bike, sing, swim, etc.

 

  Can/can’t, present  continuous, have got,  conjunctions

8

14

Big, small, happy or sad?

The world around us

Vocabulary: clean, dirty, new, old, sad, short, smile, etc.

  Adjectives, prepositions,  articles, questions, present  continuous, this/these, have  got

15

One, two, three animals

Animals

Vocabulary: chicken, cow, hippo, tiger, etc.

  Questions, adjectives,    prepositions, can

9

16

What’s your favourite food?

Food and drink, colours, family and friends

Vocabulary: apple, bean, carrot, coconut, watermelon, eat, round, etc.

  Present simple and  continuous, plurals, questions

17

What’s on menu?

Food and drink, colours, the home

Vocabulary: bread, burger, chicken, chips, egg, ice cream, sausage, add, try.

Question: What would you like?

  Questions, can, present  simple, would like…,  prepositions

10

18

Food I really like

Food and drink

Vocabulary: breakfast, dinner, lunch, supper, sweets, have for breakfast, etc.

  Questions, can/can’t,    like+Ving

19

My favourite food day

Food and drink

Vocabulary: menu, day, say, eat for breakfast, drink for lunch.

  Present simple questions,  would like + noun

11

20

Animal challenge

Animals, body and face

Vocabulary: meat, fly, insect, grass, plant, fat, wild, get milk.

  Present continuous,  questions, possessives

21

A colourful house

The home

Vocabulary: hall, home, kitchen, living room, television, etc.

  There is/there are,  questions, prepositions,  present simple

12

22

What’s in your bedroom

Colours, the home

Vocabulary: armchair, bed, board, cup, cupboard, piano, wall, window, etc.

 Adjectives, prepositions,  questions, there is/are

Test

 

 

Sau khi đã hoàn thành khóa 3 tháng trước, sẽ tiếp tục học các phần còn lại của Starters.

Week

Unit

Lesson

Topics & vocabulary

Grammar

1

1

Alex, Ben and Kim live here!

The home, places, family and friends
Vocabulary: sofa, bookshop, park, shop, open, etc.

Behind, in front of.

Lots of, many, no.

There is/are, … possessives, questions, prepositions, no, or

2

We’re in the toy shop today

Places, toys, colours, numbers

Vocabulary: toy shop, clean, do, hold, sit, sleep, stand, tired.

Between.

Questions, prepositions, present continuous, would like, imperatives

2

3

Monsters in the park

The home, colours, names

Vocabulary: bathroom door, hall table, choose, pick up, and watch TV.

On the wall, with four legs.

Questions, prepositions, present continuous, imperatives

4

In our bags and in our school

School

Vocabulary: classroom, eraser, page, pen, pencil, playground, rubber, draw lines, take to school, etc.

Present simple and continuous, articles, plurals, prepositions

3

5

At our school

School, members, names

Blackboard, class, English book, glasses case, painting, learn English, sit next to.

Possessives, questions, present simple, preposition.

6

Coming and going

Transport, colours

Vocabulary: school bus, close, come to school, drive a car, go home, nice, etc.

Question: How do you come to school?

Prepositions, present simple and continuous, have + object + infinitive

4

  7

What the class doing?

School, names

Vocabulary: rocket, do a crossword, fish, go to bed, have a bath, etc.

Present continuous, questions

8

On the beach

The world around us, numbers, colours

Vocabulary: beach, cloud, sand, sea, shell, beach bag, sun, etc.

Questions: What do you take to the beach?

What do you wear to the beach?

Present simple and continuous, like + Ving, questionsl

5

9

Let’s go to the park

Animals, colours, sports and leisure

Vocabulary: zebra, choose answers, open a sweet, phone a friend, sing a song.

Questions: how many people are in the park? What is the boy doing? Who is waving?

Expression: Let’s go to the park!

Questions, present continuous, prepositions, articles

10

Happy birthday

Food and drink, clothes, colours

Vocabulary: birthday cake, party, present, year, give.

Happy birthday!

Questions, prepositions, present simple and continuous, pronouns, possessives.

6

11

Let’s play

Sports and leisure, places

Vocabulary: badminton, baseball, basketball, hockey, table tennis, bounce, catch, go fishing, hit, kick, etc.

At the beach, on television.

Great! No, thanks! Yes, please!

Questions, present simple and continuous, Let’s infinitive, would like, like + Ving

12

Great games, great hobbies

Sports and leisure, colours

Vocabulary: computer game, hobby, screen, enjoy, swim in the sea.

Present simple and continuous pronouns, questions, like + Ving, prepositions

7

 

13

My favourites

General revision

Vocabulary: drawing, fishing, hockey stick, painting, teddy bear, alien, chips – fries, colour – color, favourite – favorite, flat – apartment, etc.

Questions, conjunctions, pronouns, possessives, present simple

8

14

What, who and where?

The home, possessions, colours

Vocabulary: angry, right, have dinner, play with dolls, on TV.

Prepositions, present continuous, this/these, there is/are

15

How many pets?

Animals, the home, names, numbers

Vocabulary: pet mice, television studios, ask, talk.

Questions: how many, how old. Which pets would you like to have?

Plurals, present simple and continuous, questions, there is/are, this/these, have (got)

9

16

One foot, two feet

Numbers, people, the world around us

Vocabulary: child – children, fish – fish, foot – feet, man – men, woman – women, person – people, etc.

Plurals, there is/are, present continuous, prepositions questions

17

At our school

School, numbers, names

Vocabulary: blackboard, class, English book, glasses case, painting, pencil case, etc.

Possessives, questions, present simple, prepositions

10

18

Night and day

Time, numbers

Vocabulary: afternoon, day, evening, get up, go to sleep, put on clothes, wash, at night, in the morning, etc.

Prepositions, present simple and continuous

19

Trains, boats and planes

Transport, sports and leisure, the world around us

Vocabulary: ticket, wheel, play hockey.

At the beach, in our car, on the bus, from, to.

Questions, present simple and present continuous

11

 

20

About a phone

Places, the home

Vocabulary: phone shop, shop door, store, find, take photos of a friend, talk to a friend, correct,

At school, in a store.

Present simple and continuous, prepositions, plurals, there is/are, this/these

21

What are they saying?

Clothes, family and friends

Vocabulary: bottle, burger store, sation, wave goodbye.

Bye. Don’t worry. Here you are. See you. That’s right.

Possessive, adjectives, questions, present continuous, have (got)

12

22

About us

General revision

Ask a question, make a cake, read a lot, show me a picture, tell us a story, try new food, etc.

Pronouns, possessives, have (got), love/like/enjoy + ing

23

Happy ending! + Test

General revision + do a Test.

Vocabulary: counter, dice, end, start, part of your body, letters of the alphabet, parts of the day, clab.

Adjectives, verbs, nouns, present simple, like - Ving

 

Top