CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH B

Chương trình Ngoại ngữ B

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHỨNG CHỈ ANH VĂN B

(Thời lượng: 90 tiết)

(Tổ chức thường xuyên)

I. Mục tiêu đào tạo:

 

            - Sau khi học xong chương trình Tiếng Anh giao tiếp New Headway B, học viên có thể đạt được trình độ tiếng Anh tương đối thành thạo để sử dụng trong giao tiếp hàng ngày.

            - Trang bị kiến thức tiếng Anh cơ bản giúp học viên có cơ sở để học chương trình tiếng Anh chuyên ngành.

            -  Học viên có thể vận dụng những kiến thức đã học trong chương trình để học tiếp trình độ C (Advanced).

 

 

II. Chương trình môn học:

 

1.     Phân phối chương trình tổng quát

CURRICULUM CONTENTS

Total: 90 periods

 

 

2. Phân phối chương trình chi tiết

 

NỘI DUNG

TS

CT

Introduction

1

 

 

Unit 1: Getting to know you

 

- Tense and questions

- Practice: Talking about you

- Vocabulary: Using a bilingual dictionary

- Reading: People – the great communicators

- Listening and speaking: Neighbours

- Social expressions 1

- Exercises

 

 

8

 

 

 

 

2

1

 

1

2

1

1

 

Unit 2: The way we live

 

- Grammar: Present tenses and have/have got

- Speaking: Talking about you

- Reading and speaking: Living in the USA

- Listening: You drive me mad (but I love you)

- Speaking conversation: Everyday English

- Exercises

 

 

8

 

 

 

1

1

2

2

1

1

 

Unit 3: It all went wrong

 

- Grammar: Past simple and Past Continuous

- Reading: The burglar’s friend

- Newspaper stories

- Reading: The perfect crime

- Vocabulary: Nouns, verbs and adjectives

- Everyday English: Time expressions

- Exercises

 

 

8

 

 

 

 

1

1

1

2

1

1

1

 

Unit 4: Let’s go shopping!

 

- Grammar: Quantity

- My uncle’s a shopkeeper

- Reading: The best shopping street in the world

- Vocabulary: Buying things

- Everyday English: Prices and shopping

- Exercises

 

 

8

 

 

 

 

1

1

2

1

2

1

 

Stop and check

 

 

2

 

 

Unit 5: What do you want to do?

 

- Grammar: Verb patterns

- Future intentions: going to and will

- Reading: Hollywood kids: Growing up in Los Angeles ain’t easy

- Vocabulary: Hot verbs: have, go, come

- Everyday English: How do you feel?

- Exercises

 

 

 

8

 

 

 

1

1

2

2

1

1

 

 

Unit 6: Tell me! What’s it like?

 

- Grammar: Comparatives and superlatives

- Listening and speaking: Living in another country

- Reading and speaking: A tale of two millionaires

- Vocabulary and pronounciation: Synonyms / Antonyms

- Everyday English: Directions

 

 

8

 

 

 

2

1

2

2

1

 

Unit 7: Famous couples

 

- Grammar: Present perfect and Past simple

- Listening and speaking: The band style

- Reading: Celebrity interview

- Vocabulary: Adverbs

- Everyday English: Short answers

- Exercises

 

 

8

 

 

 

 

1

2

2

1

1

1

 

Unit 8: Do’s and don’ts

 

- Grammar: have/ have got

- Listening and speaking: Holidays in January

- Reading and speaking: Problem page

- Vocabulary: Words that go together

- Everyday English: At the doctor’s

- Exercises

 

 

8

 

 

 

1

2

2

1

1

1

 

Stop and check

 

 

2

 

 

Unit 9: Going places

 

- Grammar: Time and conditional clauses

- Listening and speaking: Life in 2050

- Reading and speaking: The world’s first megalopolis

- Vocabulary: Hot verbs- take, get, do and make

- Exercises

 

 

8

 

 

2

2

1

2

1

 

Unit 10: Scared to death

 

- Grammar: Verb patterns and infinitives

- Vocabulary: -ed/-ing adjectives

- Reading and speaking: Into the wild

- Listening and speaking: It was just a joke

- Everyday English: Exclamations with so and such

- Exercises

 

8

 

 

 

1

1

2

2

1

1

 

 

Review

 

5

 

 

III. Phương thức đánh giá

            Kiểm tra và cấp chứng chỉ theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.

 

IV. Hướng dẫn thực hiện chương trình

 

       1. Điều kiện thực hiện chương trình

            - Có đủ các giáo trình liên quan đến nội dung giảng dạy

            - Giáo viên có trình độ Cử nhân Anh văn trở lên

       2. Mục tiêu, yêu cầu của chương trình

            - Qua các bài học, học viên có thể giao tiếp đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày

       3. Trọng tâm kiểm tra của chương trình

            - Các kỹ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc, viết

       4. Phương pháp giảng dạy môn học:

     - Kết hợp nhiều phương pháp phù hợp với từng nội dung cụ thể. Phương pháp chủ yếu là phát vấn, chia nhóm, nêu vấn đề, tạo tình huống, minh chứng bằng thực tiễn

 

V. Tài liệu tham khảo

            - Giáo trình English Know How – Therese Naber – Angela Blackwell

            - Giáo trình luyện nghe tiếng Anh Listen Carefully – Jack C.Richard. Biên dịch Phan Thế Hưng

 
 

 
(*) Chúng tôi nhận thấy tiện ích này bổ ích với bạn đọc nên đưa đây mà chưa xin phép tác giả. Nếu tác giả có yêu cầu, chúng tôi sẽ xóa tiện ích khỏi hệ thống.

 

Top